ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 1. ‘GRAVITON bouldergym bv’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt

geëxploiteerd Sittard, Geerweg 2, statutair gevestigd te Sittard-Geleen.

 1. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die in de omschreven lokaliteit gebruik maken van de door GRAVITON bouldergym geboden faciliteiten, hetzij door actieve als door passieve deelname.
 2. Bezoekers zijn leden, passanten of toeschouwers.
  Leden worden ingeschreven in het ledenbestand van GRAVITON bouldergym.

 

Artikel 2 | Aansprakelijkheid

 1. GRAVITON bouldergym is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Evenmin is GRAVITON bouldergym ooit aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze Algemene Voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van GRAVITON bouldergym.

Personeelsleden van GRAVITON bouldergym zijn behoudens in geval van instructie van
bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat
GRAVITON bouldergym geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.

 1. GRAVITON bouldergym aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door GRAVITON bouldergym geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan GRAVITON bouldergym kan worden toegerekend.
 2. GRAVITON bouldergym levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies;
  GRAVITON bouldergym is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 3. Indien GRAVITON bouldergym op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die
  aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van GRAVITON bouldergym is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van GRAVITON bouldergym niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de
  verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van GRAVITON bouldergym, is de aansprakelijkheid van GRAVITON bouldergym beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

 

Artikel 3 | Toegang

 1. Iedere bezoeker schrijft zich bij de eerste gelegenheid in als lid, passant of toeschouwer en ontvangt daarbij een mail retour en desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.
 2. Voor leden geldt inschrijving eenmalig; zij ontvangen een membercard en hebben na scannen ervan toegang tot GRAVITON bouldergym.
 3. Passanten zijn boulderaars die geen lid zijn; zij schrijven zich bij ieder bezoek bij GRAVITON bouldergym opnieuw in.
 4. Toeschouwers bezoeken GRAVITON bouldergym al dan niet in gezelschap van leden of
  passanten. Zij zijn niet gerechtigd van de boulderfaciliteiten gebruik te maken. Leden en passanten zijn gerechtigd van de boulderfaciliteiten gebruik te maken, indien zij beschikken over een valabele ledenpas, strippenkaart of toegangsbewijs
  5. Bezoekers beneden de 12 (twaalf) jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten indien zij worden vergezeld door ten minste een meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier mede ondertekent, of indien zij beschikken over een schriftelijke verklaring van de wettelijke
  vertegenwoordiger; een (mede) door de wettelijke vertegenwoordiger ondertekend inschrijfformulier heeft dezelfde status als een schriftelijke verklaring van geen bezwaar.
 5. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren; GRAVITON bouldergym is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

 

Artikel 4 | Veiligheid

 1. Bezoekers zijn verplicht voor gebruikmaking van de boulderfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van de veiligheidsvoorschriften van GRAVITON bouldergym welke zich bevinden bij de balie, in de nabijheid van de boulderwanden en in de kleedkamers (m/v).
  Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
 2. Bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand en conditie voldoende optimaal is om de boulderactiviteiten te ondernemen.
 3. Bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen met of in wier nabijheid men bouldert.

 

Artikel 5 | Verwijdering en uitsluiting

Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van GRAVITON bouldergym niet houden aan de Algemene Voorwaarden en veiligheidsvoorschriften en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd. Bij herhaling kan GRAVITON bouldergym besluiten tot uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op teruggavevan abonnementsgelden.

 

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. GRAVITON bouldergym is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

 

GRAVITON bouldergym, Sittard 14-04-2012